Ergänzung zum Beilageband A im Rahmen der RFA zum Gewährleistungsrecht: Zusatzbericht zum Schweizer Recht

Rapport du Prof. Dr. Walter Fellmann, Université de Lucerne, du 21 mars 2022

Rapport du

21 mars 2022

Editeur

Prof. Dr. Walter Fellmann, Université de Lucerne

Mots clés

Protection des consommateurs, garantie, vente, contrat de vente, obsolescence programmée

Dernière modification 21.03.2022

Début de la page